Home Service (แจ้งซ่อม)

เงื่อนไขการให้บริการหลังการขายออนไลน์

1. เงื่อนไขการให้บริการหลังการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นไปตามเงื่อนไข การรับประกันที่ตกลงกันในวันโอนกรรมสิทธิ์

2. การให้บริการหลังการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเพียงหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเท่านั้น

3. บ้านที่หมดประกันแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขงาน

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะติดต่อกลับในช่วงเวลาทำการ 9:00 - 17:00 น

5. กรุณาให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับที่ถูกต้อง

บ้านของคุณยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือไม่?
กรุณาเขียนรายการแจ้งซ่อมเป็นข้อๆ

หมายเหตุ

    * ทางโครงการขอแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ การเก็บงานหมดประกัน เมื่อลูกค้านัดแล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลานัด กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันได้ทุกช่องทาง กรณีลูกค้าไม่มาตามนัด ทางโครงการถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การเก็บงานของโครงการ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆในภายหลังอีกก

    * ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว